JBL ProAquaTest Combi Set Plus Fe

Watertester

€ 39,99 € 49,99 -20%

(€ 76,32 / kg, Incl. 21% BTW - Exclusief verzendkosten)

Inhoud: 1 Set

Bezorging uiterlijk op vrijdag, 21. juni als je bestelt voor woensdag 00:00 uur.

Op voorraad

Gratis verzending naar Nederland vanaf € 54,90.
Meer informatie over de verzending en levering

Kenmerken & Voordelen

 • Eenvoudige en veilige controle van de waterparameters in aquaria
 • Bepaalt pH-waarde, carbonaathardheid, nitriet, nitraat, ijzer en CO2
 • Voeg reagentia toe aan watermonster, vergelijk met kleurenkaart
 • De kleur van het water wordt in aanmerking genomen door het comparatorsysteem
 • CO2-gehalte wordt bepaald via pH-waarde en KH-waarde met behulp van een tabel
 • Kindveilige reagensflessen, waterdichte plastic behuizing

Je bent op zoek naar bijpassende artikelen voor dit product?

Art. nr.: JBL-2409200, Inhoud: 1 Set, EAN: 4014162240927

Beschrijving

De JBL ProAqua Test Combi Set Plus Fe is een watertestkoffer met watertesten voor de analyse van leidingwater en zoet water in aquaria.

Water is niet zomaar water. Zelfs regenwater neemt vervuilende stoffen op en als het eenmaal in het grondwater sijpelt, wordt het verrijkt met andere stoffen, die niet allemaal geschikt zijn voor gebruik in aquaria. De constante bewaking van de waterwaarden in het aquarium, vooral bij het opzetten van een nieuw aquarium, is de topprioriteit voor een succesvolle aquaristiek. Met de ProAqua Test Combi Set Plus Fe biedt JBL de mogelijkheid om in het thuislaboratorium snel en nauwkeurig zelf de belangrijkste waterwaarden te bepalen. Dankzij de bijgevoegde zeer gedetailleerde gebruiksaanwijzing met tips en adviezen is watertesten kinderspel. Alle benodigde materialen zoals testreagentia, doseerspuit, cuvetten, maatlepels en kleurenkaarten zijn bij de levering inbegrepen. De testreagentia kunnen afzonderlijk worden gekocht.

In de uitgebreide watertestkoffer JBL ProAqua Test Lab zijn de volgende tests opgenomen:

JBL ProAqua Test KH
Afhankelijk van de oorsprong kan water, b.v. B, bevatten verschillende hoeveelheden verschillende minerale zouten vanwege de aard van het substraat. Een groot deel van de opgeloste zouten zijn aardalkali- en alkaliwaterstofcarbonaten Samen met carbonaten en kooldioxide (CO2) vormen waterstofcarbonaten een belangrijk buffersysteem dat gevaarlijk hoge pH-waardeschommelingen in het water voorkomt. De gemeten carbonaathardheid (KH) geeft de totale concentratie waterstofcarbonaat in het water en kan daarom in zeldzame gevallen (wanneer voornamelijk alkalische waterstofcarbonaten aanwezig zijn, zoals in Oost-Afrikaanse meren) hoger zijn dan de totale hardheid waarbij alleen aardalkalizouten wordt rekening mee gehouden. De meeste zoetwatervissen en planten in het aquarium kunnen met een carbonaathardheid van ongeveer 5-16 °dH goed worden gehouden. Voor een optimale CO2-bemesting mag de carbonaathardheid echter niet lager zijn dan 5° dH. Bij gebrek aan CO2 verbruiken vooral waterplanten en algen door hun snelle opname tijdens de fotosynthese waterstofcarbonaat (biogene ontkalking) en kunnen zo de pH-waarde gevaarlijk verhogen voor vissen (meer dan 10).

JBL ProAqua Test pH 3-10
Het zo constant mogelijk houden van een geschikte pH-waarde is een belangrijke voorwaarde voor het welzijn van alle waterorganismen. Bovenal moeten plotselinge schommelingen koste wat kost worden vermeden. Bovendien zijn veel in water opgeloste stoffen onderhevig aan pH-afhankelijke veranderingen. Zo is de hoeveelheid CO2 die in water kan worden opgelost direct gerelateerd aan de pH-waarde. De pH-waarde kan dus dienen als een eenvoudige regelgrootheid voor het afstellen van CO2-bemestingssystemen, mits er behalve CO2 geen andere zuren in het water aanwezig zijn die de pH-waarde beïnvloeden (bijv. humuszuren). De optimale CO2-concentratie voor planten en onschadelijk voor vissen wordt bereikt bij een pH-waarde van ongeveer 6,8-7,3. De carbonaathardheid mag niet lager zijn dan 4° dH. Een exacte pH-meting ook voor speciale toepassingen, b.v. B. viskweek kan nodig zijn. Ook hier wordt JBL PRO AQUATEST pH 6,0-7,6 gebruikt. De optimale pH-waarde voor het houden van de meeste zoetwatervissen en planten ligt in het neutrale bereik rond de 7. Er zijn echter ook zoetwatervissen die licht zuur of alkalisch water nodig hebben. Voor bijzonder nauwkeurige metingen van de pH-waarde is er de JBL PRO AQUATEST pH 6,0-7,6 (ook voor de controle van de CO2-bemesting) voor zoetwateraquaria, afgestemd op het betreffende pH-bereik, en de JBL PRO AQUATEST pH 7,4 voor zeewateraquaria en tuin vijvers -9,0. Voor zeewaterorganismen zijn pH-waarden rond de 8,2 als optimaal te beschouwen. Vooral in zeewateraquaria met lagere dieren (ongewervelde dieren) kan het verbruik van calciumbicarbonaat ervoor zorgen dat de pH-waarde (en de carbonaathardheid) daalt als er niet regelmatig wordt voorzien. Bij de verzorging van vissen uit licht alkalisch zoetwater, b.v. B. Lake Malawi en Lake Tanganyika, waarden rond de 8-8,5 worden aanbevolen. Voor koi en anderen worden pH-waarden tussen 7,5-8,5 als optimaal beschouwd. In de tuinvijver, maar vooral in het aquarium, kunnen bij gebrek aan CO2 met name algen het waterstofcarbonaat in het water opgebruiken door hun snelle assimilatie tijdens de fotosynthese (biogene ontkalking) en zo de pH-waarde op een niveau brengen dat zijn gevaarlijk voor vissen (meer dan 10).

JBL PRO AQUATEST NO2
Net als ammoniak is nitriet een sterk visgif. Afhankelijk van de gevoeligheid van de vissoort kunnen concentraties tussen 0,5 en 1 mg/l (ppm) al dodelijk zijn. Zeewatervissen en jonge vissen zijn gevoeliger dan volwassenen.

JBL PRO AQUATEST NO3
Ammoniak en nitriet zouden zich normaal gesproken niet ophopen, maar als dit het geval is, kan er een probleem zijn met de bacteriële balans. Een continu toenemend nitraatgehalte met tegelijkertijd een laag tot niet-detecteerbaar ammonium- en nitrietgehalte duidt op een goed functionerende bacteriebalans, maar duidt tegelijkertijd op een onvoldoende balans tussen vissen (stikstofbron) en planten (consumenten). Een te hoog nitraatgehalte bevordert ongewenste algengroei als er naast nitriet ook fosfaat in het water aanwezig is. Het nitraatgehalte mag daarom niet hoger zijn dan 30 mg/l in zoet water en 20 mg/l in zeewater. In zwaar beplante aquaria met slechts een paar kleine vissen, kan het tegenovergestelde gebeuren: nitraat wordt een tekortfactor en moet worden aangevuld om de planten te laten gedijen.

JBL PRO AQUATEST Fe
IJzer is een essentieel sporenelement voor plantaardige en dierlijke organismen. Naast een adequate toevoer van CO2 en andere sporenelementen is ijzer cruciaal voor een goede plantengroei en wordt het continu verbruikt. De glazig-gele kleur van jonge bladscheuten en jongere bladeren is een teken van ijzertekort. IJzer en enkele andere sporenelementen zijn slechts voor een beperkte tijd stabiel in water, zelfs als ze gebonden zijn aan zogenaamde chelatoren, zoals gebruikelijk is in moderne mestpreparaten. Daarnaast is het geleverde kraanwater meestal ijzervrij. Daarom moet met deze test het ijzergehalte regelmatig worden gecontroleerd en zo nodig worden bemest. Voor een goede plantengroei is een concentratie van 0,1-0,2 mg/l voldoende. In zeer dichtbeplante aquaria kunnen waarden tot 0,6 mg/l ook nuttig zijn. In zeewater worden waarden tot 0,05 mg/l aanbevolen.

Onze expert Oliver Knott beveelt aan:
Als planten gele bladeren krijgen, is ijzerchlorose meestal de belangrijkste oorzaak - een ijzertest geeft snel en eenvoudig informatie over het ijzergehalte in het water.

Merken (Fabrikanten): JBL
Veiligheids- en Gevaarinstructies

Signaalwoord: gevaar

Veiligheidsinstructies:

 • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P501 - Inhoud / container afvoeren voor verwijdering volgens lokale / nationale voorschriften.

Gevaarinstructies:

 • H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Signaalwoord: gevaar

Veiligheidsinstructies:

 • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P501 - Inhoud / container afvoeren voor verwijdering volgens lokale / nationale voorschriften.

Gevaarinstructies:

 • H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.
 • H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Signaalwoord: gevaar

Veiligheidsinstructies:

 • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P501 - Inhoud / container afvoeren voor verwijdering volgens lokale / nationale voorschriften.

Gevaarinstructies:

 • H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.

Signaalwoord: waarschuwing

Veiligheidsinstructies:

 • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P501 - Inhoud / container afvoeren voor verwijdering volgens lokale / nationale voorschriften.

Gevaarinstructies:

 • H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Signaalwoord: waarschuwing

Veiligheidsinstructies:

 • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P501 - Inhoud / container afvoeren voor verwijdering volgens lokale / nationale voorschriften.

Gevaarinstructies:

 • H302 - Schadelijk bij inslikken.
 • H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Signaalwoord: waarschuwing

Veiligheidsinstructies:

 • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P501 - Inhoud / container afvoeren voor verwijdering volgens lokale / nationale voorschriften.

Gevaarinstructies:

 • H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Signaalwoord: gevaar

Veiligheidsinstructies:

 • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P501 - Inhoud / container afvoeren voor verwijdering volgens lokale / nationale voorschriften.

Gevaarinstructies:

 • H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Recensies van onze klanten

recensies in Nederlands voor JBL ProAquaTest Combi Set Plus Fe

8 recensies in andere talen

4,8 van 5 sterren
5 Sterren
10 (83%)
4 Sterren
2 (16%)
3 Sterren
0 (0%)
2 Sterren
0 (0%)
1 Sterren
0 (0%)

12 Beoordelingen

Er zijn nog geen recensies in het Nederlands, maar 8 recensies in een andere talen.


Vergelijkbare producten

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Anderen kochten ook:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder