Sera Koi aqua-test box

Watertest

€ 79,99

(Incl. 21% BTW - Exclusief verzendkosten)

Inhoud: 1 stuk

Bezorging uiterlijk op dinsdag, 17. oktober

Op voorraad vanaf 12. oktober

Waarom duurt het langer?

Waarom duurt het langer? Dit artikel is momenteel niet in onze voorraad, maar zal binnenkort beschikbaar zijn. Je kunt direct bestellen en het artikel wordt dan na ontvangst van de voorraad verzonden. Venster sluiten

Gratis verzending naar Nederland.
Meer informatie over de verzending en levering

Kenmerken & Voordelen

 • Watertest voor de tuinvijver
 • Voeg reagentia toe aan watermonster, vergelijk met kleurenkaart
 • Praktische doos
 • Kindveilige reagensflessen, waterdichte plastic behuizing

Art. nr.: SER-7715, Inhoud: 1 stuk, EAN: 4001942077156

Beschrijving

Het water in de vijver dient regelmatig te worden gecontroleerd, zodat preventieve maatregelen zoals algen snel en eenvoudig kunnen worden genomen zonder dat chemicaliën nodig zijn. Water is niet zomaar water. Zelfs regenwater neemt vervuilende stoffen op en als het eenmaal in het grondwater sijpelt, wordt het verrijkt met andere stoffen die niet allemaal geschikt zijn voor tuinvijvers.

Met de praktische sera Koi aqua-testbox kunt u de volgende tests snel en eenvoudig uitvoeren:

 • PH waarde
 • totale hardheid
 • carbonaathardheid
 • ammonium/ammoniak
 • nitriet
 • nitraat
 • fosfaat
 • ijzer
 • koper

Onze expert Oliver Knott beveelt aan:
Om er zeker van te zijn dat alles in de tuinvijver "rond" draait, mag de watertestkit van Sera bij geen enkele vijverbezitter ontbreken. Dit is de enige manier om snel genoeg te reageren als de waterwaarden plotseling "uit de hand lopen".

Merken (Fabrikanten): Sera
Veiligheids- en Gevaarinstructies

Gevaarinstructies:

 • H301 - Giftig bij inslikken.

Signaalwoord: waarschuwing

Veiligheidsinstructies:

 • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P501 - Inhoud / container afvoeren voor verwijdering volgens lokale / nationale voorschriften.

Gevaarinstructies:

 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H302 - Schadelijk bij inslikken.

Signaalwoord: gevaar

Veiligheidsinstructies:

 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P233 - In goed gesloten verpakking bewaren.
 • P501 - Inhoud / container afvoeren voor verwijdering volgens lokale / nationale voorschriften.

Gevaarinstructies:

 • H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp.

Signaalwoord: waarschuwing

Veiligheidsinstructies:

 • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302 + P352 - In geval van contact met de huid: Wassen met veel water.
 • P332+P313 - Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P501 - Inhoud / container afvoeren voor verwijdering volgens lokale / nationale voorschriften.

Gevaarinstructies:

 • H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Signaalwoord: waarschuwing

Veiligheidsinstructies:

 • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302 + P352 - In geval van contact met de huid: Wassen met veel water.
 • P332+P313 - Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P501 - Inhoud / container afvoeren voor verwijdering volgens lokale / nationale voorschriften.

Gevaarinstructies:

 • H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Signaalwoord: waarschuwing

Veiligheidsinstructies:

 • P273 - Voorkom lozing in het milieu.
 • P391 - Gelekte/gemorste stof opruimen.
 • P501 - Inhoud / container afvoeren voor verwijdering volgens lokale / nationale voorschriften.

Gevaarinstructies:

 • H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Gevaarinstructies:

 • H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Gevaarinstructies:

 • H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Signaalwoord: waarschuwing

Veiligheidsinstructies:

 • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P302 + P352 - In geval van contact met de huid: Wassen met veel water.
 • P332+P313 - Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P501 - Inhoud / container afvoeren voor verwijdering volgens lokale / nationale voorschriften.

Gevaarinstructies:

 • H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Signaalwoord: waarschuwing

Veiligheidsinstructies:

 • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302 + P352 - In geval van contact met de huid: Wassen met veel water.
 • P333+P313 - Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
 • P501 - Inhoud / container afvoeren voor verwijdering volgens lokale / nationale voorschriften.

Gevaarinstructies:

 • H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H290 - Kan bijtend zijn voor metalen.
 • H301 - Giftig bij inslikken.
 • H312 - Schadelijk bij contact met de huid.

Gevaarinstructies:

 • H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Signaalwoord: gevaar

Veiligheidsinstructies:

 • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
 • P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P310 - Bel het Antigifcentrum / Arts onmiddellijk op.
 • P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
 • P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
 • P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P501 - Inhoud / container afvoeren voor juiste afvalverwijdering.

Gevaarinstructies:

 • H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.
 • EUH 031 - Vormt giftig gas in contact met zuren.
 • EUH 206 - Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.

Vragen & antwoorden over Sera Koi aqua-test box

Krijg specifieke antwoorden van klanten die dit product hebben gekocht.

Recensies van onze klanten

recensies in Nederlands voor Sera Koi aqua-test box

Vergelijkbare producten